Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Rad na novom Zakonu o visokom obrazovanju

U pripremi je novi Zakon o visokom obrazovanju na čijim izmenama se radilo i u prethodnoj godini, kada su inicijalno prikupljena mišljenja pojedinaca i visokoškolskih institucija u Srbiji tokom jula 2015. godine. Od oktobra 2015. godine do februara 2016. godine, četiri radne grupe od sedamdeset članova, izradile su svoje predloge izmena i dopuna Zakona u određenim oblastima, kao što su: pitanja organizacije i upravljanja, akreditacije, finansiranja, realizacije studijskih programa i angažovanja nastavnog osoblja.

U pripremi je novi Zakon o visokom obrazovanju na čijim izmenama se radilo i u prethodnoj godini, kada su inicijalno prikupljena mišljenja pojedinaca i visokoškolskih institucija u Srbiji tokom jula 2015. godine. Od oktobra 2015. godine do februara 2016. godine,  četiri radne grupe od sedamdeset članova, izradile su svoje predloge izmena i dopuna Zakona u određenim oblastima, kao što su: pitanja organizacije i upravljanja, akreditacije, finansiranja, realizacije studijskih programa i angažovanja nastavnog osoblja.


Krajem septembra odlukom ministra Mladena Šarčevića formirana je radna grupa od dvanaest studenata, od toga osam studenata prorektora, po dva predstavnika SKONUS-a i SKASSS-a, koja je imala zadatak da pripremi predloge za izmene Zakona u dêlu koji se odnosi na pitanja od značaja za studente, kao što su: opterećenje studenata, pravila studija, studentskog predstavljanja i učešća u radu organa upravljanja i stručnih tela u visokom obrazovanju.

Ministar Šarčević je krajem oktobra formirao i centralnu radnu grupu od petnaest članova koja ima zadatak da do kraja 2016. godine pripremi nacrt novog Zakona. Radna grupa okuplja predstavnike: Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, univerzitêta, fakultêta i predstavnike Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to iz različitih upravljačkih struktura (predsednici, rektori, prorektori, prodekani, student prorektor) koji dobro poznaju zakonsku regulativu u visokom obrazovanju i probleme koji postoje u implementaciji važećeg Zakona o visokom obrazovanju.

Osnovno polazište za pripremu Nacrta zakona za radnu grupu je postojeći Zakon o visokom obrazovanju, Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020., predlozi prethodnih radnih grupa i prikupljena mišljenja pojedinaca i institucija visokog obrazovanja, kako državnih tako i privatnih.

Novi Zakon treba da obezbedi kvalitetnije i pravednije visoko obrazovanje u Srbiji, sa ciljem da se stvori kreativna populacija mladih koja neprestano usvaja i stvara nova znanja.

Poslovima akreditacije i provere kvaliteta će se baviti Nacionalno akreditaciono telo za visoko obrazovanje koje će osnovati Vlada Republike Srbije, a ono će raditi na bazi standarda koje će utvrđivati Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Novi principi Zakona na kojima će počivati visoko obrazovanje su bolja povezanost sa preduniverzitetskim obrazovanjem, unapređenje saradnje sa poslodavcima i privredom, jačanje inovativne i preduzetničke komponente visokog obrazovanja, kako bi ono bilo relevantno za društvo u celini  i odgovaralo potrebama tržišta rada.

Očekuje se da novi model finansiranja obezbedi pravednije uslove za studente i da ujedno prati dostizanje ciljeva koje će svaka visokoškolska ustanova definisati prilikom ugovaranja o finansiranju delatnosti sa Vladom Republike Srbije. U tu svrhu pratiće se širi set indikatora kvaliteta obrazovanja i izlaznih performansi.

Kako je strateško opredeljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da kroz jedinstven informacioni sistem prikuplja podatke u okviru obrazovnog sistema Zakonom će se urediti evidencije i registri ne samo o ustanovama već i o pojedincima, kako zaposlenim tako i o učenicima i studentima. Uvođenje ličnog obrazovnog broja će omogućiti praćenje obrazovanja pojedinaca, njegovo kretanje kroz različite nivoe obrazovanja, mogućnost zapošljavanja na tržištu. Sa druge strane to će biti dobar način za vrednovanje visokoškolskih institucija i studijskih programa, kvaliteta nastave i dostizanja obrazovnih ishoda.

U ovom trenutku se radi na konceptualnim rešenjima za novi Zakon o visokom obrazovanju, a konačan predlog nacrta će biti predmet javne rasprave već početkom sledeće, 2017. godine. 


Izvor: http://www.mpn.gov.rs

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

© Copyright 2014 | "EVROPA NA DLANU" | Informacione uslužne delatnosti |. Theme images by sndr. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget